VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ROZVOZ / DONÁŠKU JEDLA A NÁPOJOV OBJEDNANÝCH V PREVÁDZKE MLSÁREŇ GRILL & BISTRO

ČASŤ I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, tzn. poskytovateľa a klienta,
  vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je kúpa jedla a/alebo nápojov ponúkaného poskytovateľom a jeho doručenie klientovi uzavretého na diaľku výlučne prostredníctvom telefónu, alebo online forumára umiestneného na webovom sídle poskytovateľa (www.mlsaren.sk).
  (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť  FER-LUX JUNIOR, s.r.o., Pravenec 193, 97216 Pravenec, IČO:50 151 410, DIČ: 2120193064, IČ DPH: SK2120193064, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 32560/R, ktorá prevádzkuje Mlsáreň GRILL & BISTRO na ulici Svätoplukova 24, 971 01 Prievidza,
  (ďalej len „rýchle občerstvenie“).
 3. Klientom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v zmysle týchto VOP uzatvorí s poskytovateľom kúpnu zmluvu alebo (kde to vyplýva z kontextu) každá fyzická osoba, ktorej má byť v zmysle kúpnej zmluvy doručené jedlo a/alebo nápoje (ďalej len „tovar“).
 4. Spotrebiteľom sa rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a spotrebiteľom sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.

ČASŤ II. – OBJEDNÁVKA A DODANIE – PODMIENKY

 1. Objednávku môže klient, alebo spotrebiteľ zadať prostredníctvom internetu, na webovom sídle poskytovateľa www.mlsaren.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 907 847 455, pondelok až sobota v čase 9:30 – 18:00, nedeľa v čase 9:30 – 16:00, ak nie je z iných dôvodov prevádzka uzavretá. Otvorenie a činnosť prevádzky je potrebné si overiť telefonicky na telefónnom čísle danej prevádzky.
 2. Objednávka predstavuje záväzný prejav vôle klienta uzavrieť s poskytovateľom kúpnu zmluvu. Potvrdením prijatia objednávky poskytovateľom sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku klienta aj bez uvedenia dôvodu.
 4. Poskytovateľ oboznamuje Klienta, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, keďže ide o predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

ČASŤ III. – CENY TOVARU, CENA DORUČENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovarov sú uvedené na každej prevádzke, v cenníku poskytovateľa, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle poskytovateľa (www.mlsaren.sk). Všetky ceny sú uvedené s príslušnou sadzbou dane (DPH)
 2. Ceny tovarov nezahŕňajú náklady na zabalenie tovaru a môžu byť účtované dodatočne k cene tovarov.
 3. Ceny tovarov nezahŕňajú náklady na ich doručenie na miesto uvedené v objednávke. Cena doručenia bude účtovaná k objednávke navyše a účtuje sa podľa platného cenníka pre doručovanie v okrese Prievidza, ktorý je dostupný na adrese:  https://www.mlsaren.sk/grilovane-kura-prievidza-rozvoz-jedla/ . Cena doručenia mimo okresu Prievidza, alebo do miest, ktoré nie sú uvedené v cenníku pre doručovanie je závislá na dohode medzi poskytovateľom a klientom.
 4. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť ponuku alebo ceny tovarov.
 5. Klient je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru pri doručení tovaru v hotovosti.

ČASŤ IV. – DODACIE PODMIENKY

 1. Klient si na doručenie objednávky tovarov môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov:
  osobný odber v reštaurácii, (Mlsáreň GRILL & BISTRO, Svätoplukova 24, 971 01 Prievidza), alebo doručenie na adresu uvedenú klientom osobou poverenou poskytovateľom (ďalej
  len „kuriér“),
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednaný tovar klientovi na ním určené miesto v čo možno najkratšom čase od prijatia objednávky poskytovateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Čas doručenia tovaru klientovi závisí najmä od množstva objednávok, technických možností, dopravnej situácie a iných okolností, ktoré majú vplyv na vybavenie objednávky.
 3. Klient je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa doručenia Pri prevzatí dodaného tovaru je klient povinný skontrolovať dodaný tovar. Záväzok  uvedený v bode 2 tejto časti VOP dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak zákazník tovar neprevezme riadne a včas, má poskytovateľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru, tzn. najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra, ktorý oznámi dodanie tovaru, zdržiavať sa na mieste, kde má byť tovar doručený a prevziať dodaný tovar.
 5. Kuriér nie je povinný vstupovať na súkromný pozemok, vchádzať do súkromnej budovy, do obytných domov, atď. Klient si tovar preberá na hranici pozemku, pri vchode do obytného domu atď.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru klientovi, ktoré bolo zapríčinené klientom, (napr. uvedením nesprávnej adresy  kam má byť tovar doručený, neodpovedanie na telefonický hovor kuriéra, prekážky pri dodaní a pod.) alebo vyššou mocou (napr. dopravná situácia, dopravná nehoda, alebo poveternostné podmienky brániace doručeniu tovaru a pod.).

ČASŤ V. – REKLAMÁCIE TOVARU A ICH VYBAVOVANIE

 1. V prípade, ak má tovar vadu, t. j. napr. má nižšiu kvalitu alebo rozsah, ako bolo dohodnuté, má klient právo reklamovať ho.
 2. Pre akúkoľvek reklamáciu musí byť zachovaných min. 75% objemu z tovaru.
 3. Za vadu tovaru sa nepovažuje, ak neboli naplnené očakávania klienta, ale tovar netrpí kvalitatívnou vadou (napr. tovar klientovi nechutí, ale bol pripravený v súlade so správnou výrobnou praxou a receptúrou poskytovateľa). V prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra, sa za vadu tovaru nepovažuje ani nedodržanie výdajnej teploty tovaru.
 4. Ak klient zistí, že vada tovaru, ktorá má byť predmetom reklamácie spočíva v akosti tovaru, nesmie ďalej konzumovať tovar. Ak predmetom reklamácie má byť druh, alebo množstvo dodávaného tovaru, taktiež nesmie ďalej konzumovať tovar a je povinný bezodkladne kontaktovať poskytovateľa telefonicky na tel.čísle +421 907 847 455.
 5. Ak bol klientovi dodaný iný druh tovaru ako bol objednaný, je klient povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade poskytovateľa, resp. kuriéra, inak právo klienta
  na reklamáciu zaniká.
 6. Ak má tovar skryté vady (napr. menšiu hmotnosť ako je uvedené) je klient povinný bez zbytočného odkladu informovať o takejto vade
  poskytovateľa na telefónnom čísle +421 907 847 455, a ďalej nekonzumovať jedlo, inak právo klienta na reklamáciu zaniká (najmä ak už nie je možné overiť existenciu vady).
 7. Záručná doba na tovar je najviac 30 minút od jeho dodania, ak nie je na jeho obale uvedené inak.
 8. Po uplatnení reklamácie klientom, ho poskytovateľ poučí o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu z vád podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení.
 9. O uplatnení reklamácie poskytovateľ vydá zákazníkovi potvrdenie. V prípade, že klient podá reklamáciu telefonicky, poskytovateľ mu predmetné potvrdenie doručí e-mailom, ktorý je klient povinný poskytnúť poskytovateľovi za účelom vybavenia reklamácie.
 10. Klient je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.
 11. V prípade odstrániteľných vád môže klient namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, resp. jej časti, ak sa vada týka len jeho časti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú
  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 12. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. V prípade, že má tovar väčší počet odstrániteľných vád (t. j. min. tri) a tieto bránia v jeho riadnom užívaní alebo sa vady vyskytnú opakovane, klient má právo na jeho výmenu, ak je to možné alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 14. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia v riadnom užívaní tovaru alebo služby má klient právo na výmenu tovaru alebo služby, ak je to možné alebo právo od zmluvy odstúpiť. Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť.
 15. V prípade, že klient žiada vadný tovar vymeniť alebo odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný vadný tovar doručiť poskytovateľovi do reštaurácie prostredníctvom kuriéra alebo osobne na vlastné náklady.
 16. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z vyššie uvedených práv (podľa typu vady) si uplatňuje, poskytovateľ vybaví reklamáciu ihneď v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie klientom, resp. v odôvodnených prípadoch, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 17. O vybavení reklamácie poskytovateľ vydá klientovi písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 18. V prípade, že poskytovateľ nevyhovie žiadosti klienta, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na ňu spotrebiteľovi neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, klient, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) (ak ide o spory, na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu
  alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke MH SR www.mhsr.sk alebo www.economy.gov.sk). Alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. európskej platformy
  alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom portáli http://www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na webovom portáli MH SR a v Zákone č. 391/2015 Z.z. Inak poskytovateľ sa s klientom dohodli, že súdom s výlučnou právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) je slovenský súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny poriadok. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie okrem poslednej vety sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi
  poskytovateľom a klientom, ktorý je spotrebiteľom.
 19. Orgánom dohľadu je
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 032/640 01 09
  fax č. 032/640 01 08